Tianchu Miaoxiang Vegetarian Restaurant (C) 2010
(Chaowai): +86-10-59001088, (Tsinghua): +86-10-62797078 Email: tianchubj@gmail.com